Disclaimer, Cookie- en Privacyverklaring

De website www.svsittardstad.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto’s en filmpjes) zijn eigendom van Seniorenvereniging Sittard Stad.

Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Seniorenvereniging Sittard Stad.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.  sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.  is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.odasingel90.nl zijn geen eigendom van Seniorenvereniging Sittard Stad. Seniorenvereniging Sittard Stad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Seniorenvereniging Sittard Stad worden onderhouden.

Cookieverklaring

Door onze website wordt een cookie geplaatst voor statistische doeleinden. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met de organisaties die de gegevens voor ons opslaan. Dit houdt in dat deze organisaties alleen als bewerker optreden bij de verwerking van de gegegevens.

Tevens wordt uw IP-adres gedeeltelijk gemaskeerd.

Privacyverklaring

Seniorenvereniging Sittard Stad respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Seniorenvereniging Sittard Stad draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Seniorenvereniging Sittard Stad registreert en verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leden:
– naam, postadres en emailadres, banknummer
– vorm van lidmaatschap en de status van de betalingen
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van nieuwsberichten, correspondentie of andere door Seniorenvereniging Sittard Stad georganiseerde activiteiten en betalingen van de ledencontributie.

Toegang tot de gegevens hebben alleen de secretaris en de penningmeester van Seniorenvereniging Sittard Stad. De gegevens worden opgeslagen op adequaat beveiligde systemen. De gegevens worden aan E-Boekhouden ter beschikking gesteld voor de verwerking van facturen. De verantwoordelijke persoon voor de registratie, verwerking en beveiliging van deze gegevens, de functionaris voor de gegevensbescherming (FG), is de secretaris van Seniorenvereniging Sittard Stad. De gegevens van de leden worden bewaard gedurende het lidmaatschap, zolang er nog niet betaalde contributies zijn, en gedurende de wettige bewaartermijn van deze gegevens. Leden hebben recht op inzage van hun gegevens en kunnen verzoeken om directe verwijdering van hun gegevens voorzover dit niet de wettige bewaartermijn schendt. Verwijdering van gegevens houdt tevens in het opzeggen van het lidmaatschap. Zij kunnen daartoe een mail sturen naar info@svsittardstad.nl.